ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ

Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το blogs δεν έχει καμμία σχέση με την επίσημη Κοινότητα Αφιδνών και απλώς αναφέρω αυτό το όνομα για να δείξω ότι θα καταδεικνύω προβλήματα,θέσεις , αντιθέσεις ,κόντρες κλπ που γίνονται και λέγονται στον τόπο που ζώ

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Έγκριση παράτασης χρόνου προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Συντηρήσεις Αγροτικών Δρόμων Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών" • ΑΔΑ4Α89Ω0Π-ΞΑΟ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου21143
 • ΘέμαΈγκριση παράτασης χρόνου προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Συντηρήσεις Αγροτικών Δρόμων Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών"
 • Τελικός ΥπογράφωνΠρόεδρος Δ.Σ. - ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -
 • Ημερομηνία Απόφασης15/09/2011
 • Ημερομηνία Ανάρτησης16/09/2011 12:50:23
 • Είδος ΑπόφασηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
 • ΦορέαςΔήμος Ωρωπού
 • ΜονάδαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 • Θεματική
  • Κατασκευές Δημοσίων Έργων
 • ΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: 0ba7d5d0ad46716fa6a377f312dfc00f1fe0c12928e62a50d397ac5f922229b0

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Δήμος Ωρωπού: Ρυθμίσεις οφειλών πρoς το Δήμο Ωρωπού!


Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011


Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού έφερε προς συζήτηση το 6ο    θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε το λόγο στoν Διευθυντή Οικονομικών    Υπηρεσιών κ. Χρήστου ο οποίος έκανε τη παρακάτω εισήγηση: 
Σύμφωνα με το ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 138/16.6.2011)με το άρθρο 54 εισάγεται νέα διαδικασία ρύθμισης καταβολής οφειλών προς τους Δήμους.

Ειδικότερα, μπορούν να ρυθμιστούν, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, οι περιπτώσεις οφειλών που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν:
α) από 1/9/2009 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον έχει καταβληθεί το 30% της  συνολικής οφειλής,
β) μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο της οφειλής έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν.3801/2009 και με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το 30% της ρυθμιζόμενης οφειλής,
γ) μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο της οφειλής έχει διακανονισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 και με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι περιπτώσεις οφειλών που αφορούν σε πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους (συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελών προστίμων) ως εξής:
α) εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής, του 15% των προστίμων και του 15% των προσαυξήσεων,
β) με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται το ποσό της κύριας οφειλής, το 30% των προστίμων και το 30% των προσαυξήσεων.

Σημειώνεται ότι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, μπορεί να ορίζεται ανώτατο ποσό υποχρεωτικής εφάπαξ καταβολής καθώς και ο αριθμός των δόσεων αναλόγως του ύψους των οφειλών, με ανώτατο πάντως όριο τις 20 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Η υπαγωγή στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς το Δήμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής, ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή εντός 6 μηνών από την υποβολή της αίτησής του, με ταυτόχρονη προκαταβολή του 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής. 
Στην περίπτωση καταβολής της οφειλής με δόσεις, ο υπόχρεος καταβάλλει την πρώτη δόση με την υποβολή της αίτησής του. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.
Η μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών δόσεων συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης.
Τα ποσά που έχουν καταβληθεί πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση και αφορούν σε πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής δεν συμψηφίζονται και δεν επιστρέφονται στους οφειλέτες.

Τέλος, σημειώνεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση προβλέπει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, με μηνιαία ισχύ, στους υπόχρεους που είναι συνεπείς και με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί προηγουμένως το 50% της αρχικής τους οφειλής.
Εισηγούμαστε:
- Την υπαγωγή των οφειλών προς το Δήμο μας στις ανωτέρω διατάξεις.
- Οι οφειλέτες θα πρέπει εντός τριών μηνών από τη λήψη της απόφασης να υποβάλουν στο Δήμο μας τις αντίστοιχες αιτήσεις και δηλώσεις προκειμένου να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις.
- Ο μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων ορίζεται σε 10.
- Μικρότερη δόση ορίζεται το ποσό των 150€.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα τηρούμενα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χασιώτη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Α- Την υπαγωγή των οφειλών προς το Δήμο Ωρωπού στις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τον Ν.3979/2011.

Β-Οι οφειλέτες    θα πρέπει    εντός τριών μηνών    από τη λήψη    της παρούσας απόφασης να υποβάλουν στις υπηρεσίες του    Δήμου τις    αιτήσεις    τους , προκειμένου να    υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις.

Γ- Ορίζεται ως μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων οι είκοσι (20) δόσεις.

Δ- Ορίζεται    το ποσόν των 100,00€    ως η μικρότερη δόση που μπορεί να καταβάλει μηνιαία    ο οφειλέτης.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011